Kehittäjien klubissa koettiin asumisen tulevaisuus

REDI Living Lab

Fiksu Kalasatama Kehittäjien klubi kokoontui 7.3. REDI Living labiin.

Fiksu Kalasatama Kehittäjien Klubi kokoontui tänä vuonna ensimmäistä kertaa SRV:n REDI Living labin tiloihin. Living Labissa kehittäjille avautui mahdollisuus tutustua ohjelman ohella rakennettavien tornitalojen testiasuntoihin ja nähdä miltä näkymä näyttää hissistä noustessa Kalasataman tornitalon huipulle.

SRV:n hankejohtaja Juhani Katko toivotti kehittäjät tervetulleiksi Redi Living Labiin ja hankehitysjohtaja Arto Huuskonen kertoi REDI-tornitalojen tulevista innovatiivisista palvelukonsepteista. Tornitalojen asukkaille tarjotaan aulapalveluita ja mahdollisuuksia vaikkapa ruuan kotiinkuljetukseen alhaalla olevasta ostoskeskuksesta.

Tapaamisen teemana olivat asumisen fiksut palvelut ja kuinka niitä kehitetään Kalasatamassa nyt ja tulevaisuudessa. “Tämän kertaisen Kehittäjien Klubin punainen lanka on uudenlaisten asioiden internetin (IoT) mahdollistamien kaupunkipalveluiden syntyminen”, alusti Veera Mustonen, Fiksu Kalasatama-hankkeen johtaja.

IoT on kaikkien huulilla, silti käytännön ja arjen esimerkkejä siitä on verrattain vähän. IoT:n suuri lupaus on mahdollistaa kaikki palveluna MaaS:n tapaan: liikkuminen voidaan hankkia palveluna eikä autoa tarvitse omistaa. Kalasatamassa IoT-kokeiluja on jo verrattain paljon, niinpä tässä Kehittäjien Klubissa voidaankin pohtia jo seuraavia askeleita tiloista palveluna, parkkeerauksesta palveluna ja asumisesta palveluna.
– Veera Mustonen

Kehittämisen makuun päästiin kahdessa paneelikeskustelussa, jotka käsittelivät älykkäitä pysäköintiratkaisuja ja tilojen joustavampaa käyttöä. Mukana olivat myös kevään nopeat kokeilijat, jotka osallistuivat keskusteluun ahkerasti ja pääsivät tutustumaan alueen rakennuttajiin, sekä muihin alueen kehittäjiin. Kalasataman asukasyhdistyksen jäsen nosti esille ”digiesteettömyyden” ja korosti kehittämistyössä palveluiden saavutettavuuden merkitystä kaiken ikäisille.

Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki painotti uuden kokeilemisen ja kehittämistoiminnan roolia yhteisöllisyyden sekä kaupunginosan identiteetin rakentajana. Sinnemäki antoi kiitosta Fiksu Kalasatama -hankkeen kyvystä ottaa maineen rakentamisen merkitys huomioon kaikessa toiminnassaan. Helsingin profiili fiksuna kaupunkina on keskeinen kaupunkien kilpaillessa kansainvälisistä investoinneista ja kehittämishankkeista.

Tilat palveluna – tilojen joustava käyttö asuinalueilla

Tilat palveluna -paneeli toi asiantuntijajoukon yhteen keskustelemaan keskeisestä smart city -trendistä: tilojen joustavasta käytöstä asuinalueilla. Tilojen jakamisen ympärille on syntynyt uutta liiketoimintaa, kuten uudenlaisia varauspalveluita, jotka mahdollistavat tilojen varaamisen lähikortteleista tuntiperustaisesti. Flextila-palvelun Ilkka Heinilä ja Kliffan Pilvimaari Heikkilä edustivat keskustelussa uusien varauspalveluiden näkökulmaa. Flextila on mukana Fiksun Kalasataman Joustotiloissa, joissa alueen tiloja avataan älylukkojen avulla naapuruston käytettäväksi. Tarvetta on esimerkiksi toimistohuoneille sekä monitoimitiloille.

Koti Kaupungissa ry:n Tapio Huotari toi esiin sekä rakennuttajan että asukkaan näkökulmaa: ryhmärakennuttajat näkevät yhteistilat hienona mahdollisuutena lisätä asumisen tasoa uusilla tavoilla. Kaavoituksessa määritellyt parkkinormit ovat usein suuremmat kuin asukkaat toivoisivat ja kalliita parkkipaikkoja jää tyhjilleen. Nykyisellään normit eivät tue parhaalla tavalla liikkumisen toteuttamista jakamistalouden periaatteiden mukaan, kuten jaetuilla autoilla.

Arkkitehti Hella Hernberg näki tilojen jakamisen sopivan myös muihin kuin uudiskohteisiin: esimerkiksi Keran alueella vanhoja teollisuuskiinteistöjä muunnetaan uuteen käyttöön. Uudet lukitus- ja valvontateknologiat ja tilan jakamisen palvelut soveltuisivat myös tällaisiin paikkoihin. Rakennusmääräysten väljempi tulkitseminen mahdollistaisi tilojen muuntojoustavuuden lisäämistä suuremmassa määrin, kuin nykyisin.

Kaikki panelistit toivottivat käytön itsenäistä helppoutta tukevat teknologiat tervetulleiksi. Tilojen sujuvan käytön kannalta käyttäjien nostaminen keskiöön on olennaisinta. Kaikkien tilojen jakamiseen liittyvien palveluiden tulisikin nivoutua saumattomasti yhteen.

Pysäköintipalveluja – autojen lataus ja jakaminen kiinteistöissä

Pysäköintipaneeli toi alan toimijoita keskustelemaan pysäköinnin uusien palveluiden jalkauttamisesta käyttäjille. Paneelin keskusteluissa tunnistettiin Suomessa kentän olevan täynnä pienehköjä toimijoita, joiden yhteistyöllä kyettäisiin toteuttamaan aikaisempaa laajempaa palvelukokonaisuutta käyttäjille. Tämä mahdollistaisi laajemman asiakasmäärän, joka auttaisi alan toimijoita toteuttamaan uusien palveluiden kehitystä aikaisempaa huomattavasti pienemmillä riskeillä.

Keskusteluun osallistuivat rakennuttajia edustavat Firan Tero Vanhanen ja Setlementtiasuntojen Sanna Uotila. Näkökulmaa uusista palveluista toivat Witrafin Sampsa Siitonen, älylukkovalmistaja Tolotechin Petteri Tolonen ja Parkkisähkön Jiri Räsänen. Witrafin “Rentapark” pysäköintipaikkojen vertaisvuokrauspalvelua kokeillaan keväällä Kalasatamassa. Parkkisähkö kokeilee Kalasatamassa uudenlaista sähköautojen kiinteistölatauspalvelua.

Virtuaalinen todellisuus ja yhteisöllisyys muovaavat tulevaisuuden kaupunkia

Kimmo Rönkä kertoi miten Setlementtiasuntojen visiossa yhdistyvät kohtuullinen hinta, sukupolvirajojen ylittäminen ja yhteisöllinen kortteliasuminen. Päämäärään päästään, kun rakennus- ja kiinteistöala tekevät aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä konseptoinnin ja suunnittelun saralla muiden toimijoiden kanssa. Visio pähkinänkuoressa: Sata vuotta sitten talot viemäröitiin, nyt palveloidaan korttelit.

Miikka Rosendahl Zoanista avasi lopuksi virtuaalisen todellisuuden mahdollisuuksia kaupunkikehittämisessä. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuus, digitaalisuus ja asioiden internet yhdistyvät markkinoinnin, kaupunkisuunnittelun ja tilankäytön saralla. Helsingissä voitaisiin simuloida ja mallintaa eri alueita, sekä niiden kehittymistä. Kaikki eri toimijat kykenisivät tutkimaan ja suunnittelemaan käyttäen hyödykseen kehittyneitä mallinnuksia todellisuudesta. Tulevaisuudessa sensorit kaupunkitilassa ja datan visualisointi mahdollistavat suunnittelijoille ja kaupunkilaisille työkaluja paremmin ymmärtää miten kaupunki toimii.

Kehittäjien Klubi

Kehittäjien klubi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Sen tarkoitus on verkostoida Kalasataman rakentajia ja tekijöitä, keskustella ja katsoa tulevaisuuteen. Klubin avulla alueen toimijat saavat säännöllisesti tietoa toistensa kuulumisista, tulevista tapahtumista ja muutoksista.

Tavoitteena on, että Kehittäjien klubin avulla yhteistyökumppaneiden löytäminen ja yhteisten projektien suunnittelu helpottuu. Kehittäjien klubi on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä kaupunginosan tasolla. Fiksussa Kalasatamassa koko kaupunginosa toimii testiympäristönä uusille palveluille. Toimiva yhteistyöverkosto tarjoaa luontevan väylän tuoda uusia kokeiluja Kalasatamaan.

Seuraava Kehittäjien klubi pidetään 12.6. Helsinki–päivänä.

>> Fiksun Kalasataman kumppanit

Comments are closed.