Joustotilojen kehittäjät koolla – tilojen jakamisesta uutta liiketoimintaa

Joustotilat-hankkeen keskeiset toimijat kutsuttiin yhteiseen demo- ja keskustelutilaisuuteen kesäkuun alussa. Joustava tilankäyttö on herättänyt laajalti kiinnostusta ja paikalla olikin runsaslukuinen joukko Joustotilat-hankekonsortion jäseniä ja eri sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden tarkoituksena oli luoda katsaus Joustotilat-hankkeen aikaansaannoksiin, erilaisiin tilavarauspalveluihin ja älylukkotoimittajien tämän hetkiseen tarjontaan. Paikalle saapuivatkin kaikki suomalaiset älylukkotoimittajat eli Rollock, Lukoton, Tolotech ja iLOQ.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös Joustotilat-hankkeen loppuvuoden tavoitteista. Joulukuussa päättyvän projektin pääpaino on siirtymässä hiljalleen jalkautusvaiheeseen eli hankkeessa saatuja oppeja pyritään levittämään Helsingin lisäksi muihinkin kaupunkeihin. Koska tilojen avaaminen on ajankohtaista monessa kaupungissa, moni kaupunki onkin jo nyt ollut yhteydessä ja kysellyt kokemuksia tilojen avaamisesta sekä käytännön vinkkejä. Hanke onkin julkaissut taloyhtiöille suunnatun oppaan tilojen avaamiseen (Näin teet tilastasi joustotilan – Ohjeistus taloyhtiöille) ja myös yrityksille on tehty oma ohjeistus (Näin teet tilastasti joustotilan – Ohjeistus yrityksille). Lisäksi suunnitteilla on “road-show” ainakin Ouluun ja myös pääkaupunkiseudulla järjestetään hankkeen tuloksista kertova tilaisuus syksyllä.

Palvelukehitystä käyttäjien tarpeita kuunnellen

Kevään aikana Joustotilat-hankkeen kehityskumppanina toimivaa Flextila-varauspalvelua on uudistettu. Hankkeen aikana on syntynyt oppeja muun muassa taloyhtiöiden tarpeista: toiveissa on palvelu, joka vastaa kokonaisvaltaisesti myös taloyhtiön sisäisen käytön vaatimuksiin. Nyt Flextila-palvelussa onkin mahdollista luoda sisäisiä käyttäjäryhmiä, sekä tehdä tiloista vain nimettyjen käyttäjien varattavia. Toinen, erityisesti liikunta- ja harrastetilojen varaamisessa, käytännöllinen ominaisuus on “kausivaraus” eli varauksen toisto säännöllisin väliajoin.

Paikalla demo- ja keskustelutilaisuudessa oli useiden joustotilapalveluiden edustajia: Flextilan lisäksi kuultiin lyhyet esittelyt niin useissa kunnissa käytössä olevalta Timmiltä sekä taloyhtiöistä markkinarakoa havittelevalta Kliffalta. Tilaisuudessa pitchauksia kuultiin myös johtavilta älylukkotoimijoilta: Rollock, Lukoton, Tolotech ja iLOQ kertoivat miten heidän ratkaisunsa tukevat joustotilapalveluita. Näistä Rollock ja Tolotech toimivat jo yhdessä Flextila-palvelun kanssa.

Ari Rekonen Rollockilta näyttää älylukon toimintaa

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa lukkojen sekä muiden älyratkaisujen, kuten käyttäjämäärien seurannan ja talotekniikan, integroiminen varauspalveluihin olisi nykyistäkin helpompaa ja nopeampaa. Tämä palvelisi niin tilan tarjoajia kuin niiden käyttäjiä.

Kaikki tilat varattavaksi samaan palveluun?

Käyttäjän kannalta sellaisen tulevaisuuden visio olisi houkutteleva, että kaikki tilat – niin yksityiset kuin julkisetkin – voisi varata samasta palvelusta. Tämä vaatii erilaisten tilatietokantojen luomista ja niiden rajapintojen avaamista varauspalvelujen käytettäviksi. Tällä hetkellä tietoa kaupungin omistamista tiloista luodaan tietokantaa ja sitä on saatavilla Helsingin kaupungin resurssien varaamiseen tarkoitetun Respa-rajapinnan kautta. Muut palvelut voivat lukea Respasta tietoa siitä, milloin tietty tila on varattuna. Tietokanta ei kuitenkaan vielä mahdollista sitä, että yksityinen palvelu voisi vaikuttaa Respaan siten, että tilan varausstatuksen voi muuttaa varaamalla sen toisesta palvelusta, esimerkiksi Flextilasta.

Keskustelussa esitettiin toive erityisesti Respan kaksisuuntaisuuden kehittämiseen. Näin varausstatuksen muuttaminen auktorisoiduista ulkopuolisista palveluista käsin mahdollistuisi. Tämä puolestaan avaisi joustotilapalveluiden kehittäjille mahdollisuuden kaupungin tilojen markkinointiin myös omassa palvelussaan.

Ryhmässä vallitsi jaettu käsitys siitä, että tilojen tuominen vain yhteen palveluun ei ole realistista eikä tavoiteltavaa, vaan useiden palveluiden tulisi toimia yhteen ja datan liikkua niiden välillä sujuvasti. Tällä hetkellä esimerkiksi Timmin tietokannassa on tietoa useista sen kautta varattavista kaupungin omistamista tiloista, kuten liikunta- ja koulutiloista. Nykyiset julkiset tilanvarausjärjestelmät on pitkälti kehitetty tilan hallinnoijan näkökulmasta, mutta käyttäjän näkökulmasta järjestelmät eivät ole helppokäyttöisiä. Murros on tulossa, mutta millä aikajänteellä?

Keskustelussa pohdittiin vertausta hotelli- ja lentovarausten markkinapaikkoihin, kuten Booking.comiin tai Skyscanneriin. Näillä aloilla toimii yrityksiä, jotka hankkivat ja ylläpitävät tietoa, ja luovat tällä tavalla asiakkaille helpon tavan verrata lentojen ja majoituksen hintaa. Kuka lähtisi rakentamaan vastaavaa liiketoimintaa tiladatan ympärille?

– Integroinnin haasteena on, että ne pitää saada maaliin kerralla. Asiakkaiden ja turvallisuuden vuoksi ei ole varaa tehdä huonoa työtä!, summasi Pasi Kivekäs Joustotoimisto Oy:stä.

Yhdysvalloissa toimii Liquidspace, mutta Suomessa markkinat vasta kehittyvät. Osallistujat peräänkuuluttivat maailmanvalloitusmentaliteettia: tekniset palaset kokonaisuuksien rakentamiseen ovat jo kasassa ja sen arvo asiakkaalle on osoitettu – seuraavaksi painopisteen pitää siirtyä palvelukokonaisuuksien ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Tilavarausmarkkinoille potkua!

Osallistuja pohtivat monesta eri näkökulmasta sitä, miten saataisiin älylukkomarkkinoita eteenpäin eli mitä käytännössä tarvittaisiin merkittävän läpimurron saavuttamiseksi. Yksi keino tämän päämäärän tavoittamiseksi on houkutella suurimmat älylukkotoimijat mukaan, jolloin markkinat kasvaisivat melkein itsestään. Toinen keino on lisätä älylukkoihin liittyvien sovellusten kautta kysyntää. Yksi ajatus on laajentaa älylukkotoimijoiden tuotevalikoima kattamaan “pääsyvalvonnan”myös yhteiskäyttöisiin esineisiin, kuten veneisiin ja polkupyöriin.

Tarvitaan myös vahvaa tahtotilaa ja rohkeutta lähteä mukaan joustotilatoimintaan. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on tällä hetkellä noin 100 000 neliötä tyhjää tilaa, josta ainakin osa voitaisiin avata helsinkiläisten käyttöön. Tosin tähän liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä, jotka jarruttavat tilojen avaamista. Esimerkiksi valvontatarpeet satojen neliöiden tiloissa ovat merkittävät, sillä monissa rakennuksissa on aula- yms. tiloja, joten käyttöä vaikea kontrolloida. Myös tarve älylukkojen hankkimiselle saattaa asettaa taloudellisia haasteita. Toisaalta Helsingin kaupungin tavoitteena on, että vain 4% tiloista olisi tyhjillään, ja tämäkin tavoite ajaa liikkeelle etsimään vaihtoehtoisia tilankäyttötapoja.

Paikalla olijat jakoivat saman kokemuksen siitä, että turvallisuuskysymykset ovat suurin kynnyskysymys tilojen tarjoamiselle. Tähän kysymykseen on siis oltava hyvä vastaus valmiina kun lähdetään houkuttelemaan uusia tiloja toimintaan mukaan. Varta vasten joustotiloille räätälöity vakuutustuote voisi omalta osaltaan hälventää tilantarjoajien ennakkoluuloja. Esimerkiksi Joustotoimiston kokemus on ollut, että kun on palvelu otettu käyttöön, turvallisuuskysymykset eivät ole enää puhututtaneet. Settlementtiyhdistyksen kokemus taas on, että asiakkaat kontrolloivat tehokkaasti toisiaan eivätkä tilan tarjoajat niinkään. Näiden hyvien kokemusten jakaminen onkin tärkeää, jotta saadaan positiivista nostetta kaikelle joustotiloihin liittyvälle liiketoiminnalle.

Tilaisuudessa pohdittiin myös sitä, muuttaako älylukitus ihmisten käyttäytymistä. Mekaanisten lukkojen avaimet katoavat helposti ja niihin saattaa liittyä kopionnin kaltaisia väärinkäytöksiä. Älylukitus taklaa jo lähtökohtaisesti monia näistä haasteista. Myös asukkaiden kokema turvallisuus on noussut, sillä esimerkiksi uusien asukkaiden ei tarvitse pohtia, montako asunnon avainta on kadoksissa. Näin ollen älylukituksesta on asuntojen omistajillekin konkreettista hyötyä.

Keskusteluissa nousi esille eri toimijoiden välinen yhteistyö. Se auttaa kaikkia alan toimijoita eteenpäin ja kehittää joustotilojen ekosysteemiä positiiviseen suuntaan. Samalla saadaan rakennettua myös loppuasiakkaalle paremmat ja kattavammat palvelut kun voimat ja osaamiset yhdistetään.

Comments are closed.