Joustotilat-hankkeen oppeja ekosysteemin näkökulmasta

Tammikuussa 2016 käynnistyneen Joustotilat-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää muun muassa sitä, miten sekä yksityisiä että julkisia tiloja saataisiin avattua väliaikaiseen käyttöön ketterästi ja käyttäjien tarpeet huomioiden. Tehdyt havainnot ja saadut opit on kerätty talteen ja niihin pohjautuen julkaistaan kolmen artikkelin sarja.

Tämä toinen artikkeli pureutuu julkisten tilojen joutotilakäytön haasteisiin ja toimivan palveluekosysteemin asettamiin vaatimuksiin. Artikkeli vastaakin muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia haasteita on julkisten tilojen muuttamisessa joustotiloiksi? Mitä esteettömyyden näkökulmasta tulisi huomioida? Mitä pitää ottaa huomioon kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien näkökulmasta? Miten joustotilamallia voidaan hyödyntää esimerkiksi parkkihalleissa?

Ensimmäinen Joustotilat-hankkeen opeista laadittu artikkeli kertoi joustotilojen palveluista ja niihin liittyvistä haasteita sekä mahdollisuuksista (lue artikkeli: Opit palvelunäkökulmasta). Kolmas, myöhemmin kesällä julkaistava artikkeli avaa älylukituksella saatavia etuja ja kartoittaa älylukkojen ekosysteemiä.

Julkisten tilojen joustotilakäyttö haasteellista

Julkisten tilojen joustotilakäyttö haasteellista
Julkisista tiloista, kuten päiväkodeista ja kouluista, vain osa soveltuu joustavaan käyttöön. Näin etupäässä siksi, että pääsyä joihinkin rakennuksen osiin on tarpeen rajoittaa. Esimerkiksi paloturvallisuuden takia pääsy saattaa olla henkilökunnan tiloihin, vaikka nämä tilat haluttaisiin rajata joustotilakäytön ulkopuolelle. Tilojen joustotilakäyttö pitäisikin huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa ja peruskorjauksia tehtäessä. Päiväkotitilat on useammin toteutettu siten, että eri ryhmät käyttävät rakennuksen eri osia ja omia uloskäyntejään. Tällöin myös sisäänpääsyn säätely tiloihin on helpompaa. Näin ollen päiväkotien tilat saattavat olla helpommin muunnettavissa joustotilakäyttöön kuin muut julkiset tilat.

Kaikki tilat eivät sovellu omatoimikäyttöön
Tilat, joiden käyttö vaatii erityistä huolellisuutta tai tiettyjä erityistaitoja, eivät välttämättä sovellu omatoimikäyttöön ilman erityisjärjestelyjä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi ammattilaiskeittiöt ja äänistudiot. Toisaalta alan ammattilaiset, kuten start-up yritykset, voisivat hyötyä merkittävästi tällaisten tilojen käytöstä.

Esteettömyys tärkeää
Julkisten tilojen saavutettavuudessa korostetaan erityisryhmien tarpeita, kuten esteettömyyttä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että älylukoksi valitaan näkö- ja kuulovammaisille sopiva malli. Mikäli tila ei ole esteetön, se pitäisi tuoda selkeästi esiin kyseisen tilan kuvauksessa.

Yhteensopivuus avain asemassa

Järjestelmien ja palveluiden yhteensovittaminen hidasta
Tiloissa on usein kulunvalvonta-, valvonta- ja lukitusjärjestelmiä, joiden integroiminen joustotilapalveluun on välttämätöntä. Tällä hetkellä käytössä olevien kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien rajapinnat ovat suljettuja, joten niiden saumaton integrointi joustotilapalveluihin vaatii paljon työtä ja aiheuttaa kustannuksia. Omatoimikäyttöä ei myöskään ole huomioitu rakennuksen suunnittelussa, jolloin integraatio kulunvalvontaan ja hälytyksiin on kallista ja hankalaa. Lisäksi arkkitehtoniset ratkaisut ja palo-ovien sijoittelu voivat aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi hälytysten muuttaminen saattaa vaatia manuaalista työtä, jolloin virhehälytysten mahdollisuus kasvaa.

Yhteensopivuus muihin kiinteistöpalveluihin tärkeää
Ylläpitoon liittyvät palvelut pitää sovittaa yhteen joustotilakäytön kanssa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi vartiointi ja siivous.

Ekosysteemi luo tilausta uusille toimijoille ja toiminnoille
Kiinteästi joustotilatoimintaan liittyviä toimintoja ovat siivouspalvelut sekä turvallisuus- ja vakuutuspalvelut. Samoin tilojen saavutettavuutta parantavat opastus- pysäköinti- ja liikkumisen palvelut voisivat kytkeytyä joustotilapalveluiden ekosysteemiin. Lisäksi täydentäviä palveluita voisivat olla muun muassa muuntojoustavuutta parantava sisustussuunnittelu, tilojen kalustaminen ja varustelu, catering sekä säilytyspalvelut.

Joustotilamallin laajentaminen parkkitiloihin
Erityistä kiinnostusta on herättänyt joustotilamallin soveltaminen parkkipaikkoihin. Pysäköinti on
erityisen ongelmallista kantakaupungissa, ja siihen etsitäänkin juuri nyt monessa kaupungissa innovatiivisia ratkaisuja. Joustotila- ja MaaS-palvelut (Mobility as a Service) voisivat täydentää toisiaan ja luoda näin merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Uusille, joustavammille pysäköintiratkaisuille olisi suuri kysyntä.

 

Kuvat Helsingin kaupungin kuvapankki:
Oulunkylän kirjasto, kuvaaja Jussi Tiainen
Vallilan kirjasto, kuvaaja Rauno Träskelin

Comments are closed.