Joustotilat-työpajassa kehitettiin älykkäitä tilaratkaisuja

Capellan kansalaistilassa järjestettiin marraskuussa Joustotilat-työpaja, johon kutsuttiin eri alojen osaajia kehittämään entistä joustavampaa tilojen yhteiskäyttöä ja siihen liittyviä älyratkaisuja. Työpajassa myös demottiin uudistunutta Flextila-palvelua sekä tutustuttiin älylukitukseen. Lisäksi keskusteltiin tulevaisuuden visioista joustotilojen palveluekosysteemin kehittämiseksi.

Työpajaosuudessa jakauduttiin neljään ryhmään, joissa pureuduttiin syvällisemmin tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin, joustotiloille lisäarvoa tuottaviin palveluihin, joustotiloihin soveltuviin IoT-ratkaisuihin ja rajapintoihin. Kukin ryhmä pohti näitä kysymyksiä ensin keskenään, jonka jälkeen tulokset jaettiin muiden osallistujien kanssa ja keskusteltiin teemoista laajemmin. 

Ketterämpää pysäköintiä

Älykkäämpiä pysäköintiratkaisuja pohtinut ryhmä keskusteli autopaikkojen ja autojen vuokrauksesta eri näkökulmista. Voisiko paikan vuokrata esimerkiksi tuntiperusteisesti osana muita palveluita? Tällä hetkellä parkkipaikkojen vuokraus tuntiperusteisesti ei ole mahdollista, joten uudenlaisen pysäköintiratkaisujen kehittäminen olisi tässä mielessä kiinnostavaa.

Ryhmässä pohdittiin muun muassa tilannetta, jossa Flextila-palvelun asiakas haluaisi tilan lisäksi varata läheltä myös parkkipaikan kulkuneuvolleen. Jos parkkipaikkoja olisi tarjolla esimerkiksi talonyhtiöiden kautta, saataisiin parkkipaikkoja joustavasti käyttöön ja samalla vuokratuloja taloyhtiöille. Paikkoja ja autoja voisi vuokrata myös pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi taloyhtiöiden sisäisesti.

Parkkipaikkojen joustava vuokraus vaatii toteutuakseen vielä paljon pohjatyötä. Pitää esimerkiksi pohtia, miten joustava pysäköinti linkittyy palveluekosysteemiin ja miettiä, miten pysäköinnistä saatavat tulot jaetaan eri toimijoiden välillä.

Lisäpalveluja joustotiloihin

Työpajassa keskusteltiin laajasti erilaisista palveluista, jotka voitaisiin tuoda osaksi joustotiloja. Kaikkein tärkeimmiksi palveluiksi sekä julkisten tilojen tarjoajien että käyttäjien kannalta nähtiin turvallisuuteen ja kulunvalvontaan liittyvät palvelut.

Palveluiden ekosysteemiä pohdittaessa ryhmä päätyi ”muna vai kana” -kysymyksen äärelle. Palveluiden lisäämiseksi joustotilat-ekosysteemiin tarvittaisiin lisää käyttäjiä, jotta niiden tarjoaminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Käyttäjien houkutteleminen palveluun puolestaan on vaikeaa, koska palveluita ei vielä ole. Ryhmässä todettiinkin yksimielisesti, että toistaiseksi tarvitaan erilaisia hankkeita viemään palvelu-ajattelua eteenpäin. Myös käytännön demot ja pilotit, joita Joustotilat-hankkeessa tehdään, konkretisoivat asiaa.

Työpajassa pohdittiin myös, kuinka tilojen joustavaa käyttöä saisi nopeammin leviämään. Ryhmä päätyi siihen, että yksityisten tilojen suhteen nopein tapa luoda uudenlaista tilojen käyttökulttuuria on pyrkiä saamaan maksimaalinen määrä tiloja tarjolle Flexitilan tai vastaavien palveluiden kautta. Palvelu voi olla vielä kehitysvaiheessa – tärkeintä on luoda kysyntää luomalla tarjontaa.

Kaupunkien tilojen kannalta on tärkeää edelleen pilotoida julkisten tilojen joustavampaa käyttöä ja rakentaa näin askel askeleelta toimivaa ratkaisua. Julkisten tilojen osalta todettiin, että kun riittävän hyvä tilanvarausjärjestelmä on olemassa, se kannattaisi jalkauttaa samanaikaisesti kaikkiin soveltuviin kaupungin tiloihin. Tällainen palvelu sisältäisi kaikki olennaiset lisäpalvelut kuten kulunvalvonnan, maksamisen, vakuutukset ja tilojen lukituksen.

Joustotilojen avoimet rajapinnat ja IoT-ratkaisut

Vilkas keskustelu virisi siitä, minkälaisia IoT-ratkaisuja voitaisiin liittää joustotilaekosysteemiin. Tärkeäksi koettiin erityisesti eri palveluiden yhteensopivuus ja asiakkaiden käyttökokemuksen kehittäminen. Esimerkkinä nousi esille Koneen PeopleFlow-toimintamalli, jossa asiakkaiden koko käyttökokemuksesta pyritään tekemään madollisimman sujuva.

IoT-ratkaisujen kehittämisen osalta koettiin tärkeäksi, että Joustotilat-ekosysteemi tarjoaisi avoimia rajapintoja. Näiden rajapintojen kautta palveluiden tarjoajat voisivat helposti liittyä ekosysteemiin. Näin voitaisiin luoda erilaisia palveluja helposti. Näin esimerkiksi Flextila-palveluun voisivat integroitua eri catering-alan yritykset, jolloin tilan varaajat pystyisivät tilaamaan tarjoilut samanaikaisesti tilavarauksen kanssa. Tosin joissakin tapauksissa rajapintojen avaaminen saattaa olla syystä tai toisesta erittäin haasteellista. Jotkut osallistujista peräänkuuluttivat pilvipalveluita rajapintojen sijaan, sillä he kokivat nämä jopa vanhanaikaisina.

Myös palvelusta syntyvää dataa voisi hyödyntää sovelluskehitykseen, mikä toki vaatii riittävien tietoturvaratkaisujen ja datan omistajuuden määrittämistä. Tilojen käyttöasteen seurantadata koettiin erityisen kiinnostavana kehityskohteena joustotilojen osalta. Näin tilojen omistajat saisivat lisätietoa esimerkiksi siitä, millaiset ryhmät vuokraavat tiloja tai miten huoneen lämpötila- yms. säätöjä pitäisi muuttaa.

Joustotilojen mahdollisuudet ja haasteet

Yleisesti todettiin, että kaupunkien tilojen avaamiseen liittyy paljon sekä mahdollisuuksia että haasteita. Se, että nämä tilat saataisiin myös kaupunkilaisten käyttöön, vaatii pitkäjänteistä työtä ja eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä.

Ylipäätään joustotilaekosysteemin saaminen toimivaksi vaatii sellaisten liiketoimintamallien luomista, jossa systeemin eri toimijat voivat toimia itsenäisesti tarjoten omia palveluitaan. Itse alustan pyörittämiseen tarvitaan myös toimija ja ansaintamalli. Liiketoimintamallin eloon herättämisessä pienillä start-up yrityksillä voi olla tärkeä rooli, sillä uudenlaisia roolituksia ja toimijoita tarvitaan. Valmiita palveluita ja ratkaisuja ei vielä ole markkinoilla.

Runsaasti ideoita jatkokehitykseen

Joustotila-hanke sai lisärahoitusta vuodelle 2017, joten työpajasta saatuja ideoita päästään jatkokehittämään tuoreeltaan. Esimerkiksi työpajan aikana syntyi ajatus toteuttaa nopea demo joustopysäköinnistä vuoden 2017 alussa, jotta aiheesta saataisiin heti käytännön kokemuksia.

Joustotilojen ekosysteemimalliin saatiin myös paljon tärkeitä huomioita ja kommentteja, joiden perusteella mallia voidaan päivittää vieläkin toimivammaksi. Ylipäätään joustotila-ajattelun kehittämiseksi on tärkeä saada mahdollisimman paljon erilaista osaamista ja uusia näkökulmia mukaan kehitystyöhön. Vain näin voidaan luoda toimiva ja kaikki osatekijät huomioiva malli.

 

Comments are closed.